محمد حسن وصدای جدید

 این پسر گل وقتی خوشحاله شروع میکنه از خودش صدا در میاره و اون صدا مثل ادا در اوردن کسی هست که انگار زبونش سوخته{زبان حالت لوله شده ودمیدن هوا به بیرون}الهی مامان فدات شه .تازه جیغ هم میکشه همراه با دستو پا زدن نیشخندبامن حرف نزن

/ 0 نظر / 9 بازدید