بازیهای الان من که ...

از بازیهای الان من که دو سال دو ماه دارم تفنگ بازی با هر وسیله ای که دسته داشته باشه ...تیر شلیک میکنم طرف مقابلم باید باید باید بمیره وگرنه دست از سرش بر نمیدارم .بگم که تفنگ بازی رو عمو محمود به من یاد دادفرشته

از بازی های دیگه ام که: میرم حمام ؛ صندلیم رو میزارم جلوی روشویی و آب رو باز میکنم هرچی دستم میاد می گیرم زیر شیر آب  از برس وحوله ومسواک گرفته تا اسباب بازیهای خودم ؛باطری دار و بی باطری .خدا نکنه حواس مامان من نباشه که الاهی نباشه تا من به کارام برسمگریهماچ

فعلن پایین توی محوطه نمیرم چون موجودات ذره بینی ریزی مثل عرفان ومهدی که چهار سال دارن منو بی دلیل اذیت میکنن .بناس مامانم گوشاشون  رو بزار کف دستشون.البته منم بگم  که به قدر کافی از خودم دفاع میکنمخنده

برق های حال رو مرتب خاموش و روشن میکنم ؛کار ندارم مهمان سر سفره هس یا نه؟؟؟؟؟؟

تا بعد بای.

/ 0 نظر / 12 بازدید