پرونده ای در ابهام

اما پس از بازرسی از صحنه ،بازرسین تکه ای از قبض را بدست آوردند که ،آغشته به بزاق آن موجود می باشد

پس از باز بینی پرونده و گرفتن اعتراف، مشخص شد در این ماجرا این موجود دست داشته است

حال بازپرس این پرونده به دنبال این است که این موجود، این کار را به تنهایی انجام داده یا همدستانی نیز دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

واحد مرکزی خبر -جرجیرستان-شمبولی زاده

/ 0 نظر / 31 بازدید