فقط برای تو

بهار امد وتو هنوز نیامدی. برگ درختها فرو ریخت واشکها سرازیر اما تونیامدی.ای حضورت همیشه وهمه وقت ....کی وکجا ببینمت ؟ آخر نیامدی.

سبزی درختان ؛بهانه ای برای بودنت شد از وجودت ؛ اما حضورت غایب بود .نمیدانم تبریک بگویم یا....

غمم را با که تقسیم کنم و یا به که گویم که ما :سربار بودیم وتو سر باز میخاستی.

دلها مان سنگین و سنگین شد از فرط گناه ؛وحضور تو کمرنگ کمرنگ .

ای نازنین طلوع کن که بهار ما رفتنی ست.

/ 0 نظر / 8 بازدید